Onze school

 

IKC Sint Joseph

Onze school is in 1883 met zes klassen gestart als openbare school in De Noord. Er was nog geen leerplicht en ouders moesten voor het onderwijs betalen. Met de onderwijswet van 1917 ontstond de mogelijkheid om scholen een signatuur te geven. De school werd katholiek en het bestuur werd de parochie Heilige Hart van Jezus. Het onderwijs werd vanaf nu gefinancierd door de overheid en er kwam leerplicht vanaf zes jaar. In 1985, door de wet op het basisonderwijs, voegde de kleuterschool zich bij de lagere school in de Rozenhoutstraat. De naam van de Sint Josephschool bleef gehandhaafd. Stichting Atrium nam vanaf dat moment de plaats in van het kerkbestuur.

Sinds 01-01-2020 behoort de Josephschool bij het bestuur Allente. Komende jaren is het streven om als school een IKC te vormen. (Integraal Kind Centrum) Wij zetten gezamenlijk in op de doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar en bieden met externe partners een naschools aanbod aan. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen en zal de komende 3 jaar vorm krijgen.

Bent u nieuwsgierig naar de plannen? Dan kunt u dit lezen in het schoolplan. Deze vindt u op onze website.

De school telt bij de start van het schooljaar 2022-2023 ruim 160 leerlingen verdeeld over 7 groepen.

Zie hier een filmpje over de school; Onze school

Verwante documenten:
Onderwijsgids IKC St Joseph

Het team

Groep 

 • 1-2 A    Juf Wendie en juf Ida

 • 1-2 B    Juf Bibi en juf Wendie

 • 3   Juf Brenda, juf Iris en juf Ester

 • 4   Juf Paula en juf Astrid

 • 5 Juf Robin

 • 6 Juf Mariska en juf Liset

 • 7/8     Juf Wendy, juf Iris en juf Maud

 • Peutergroep juf Charlotte

Overige personeel 

 • Gymleerkracht - Meester Yorick

 • Conciërge - Lorenzo Kwant

 • Onderwijs assistenten - Juf Marjan, Juf Odette

 • Intern begeleider - Linda Rispens

 • Directie - Frans van de Gevel

 

Aanwezige specialisten

 • ICT-Coördinator - juf Mariska

 • Leescoördinator - juf Liset

 • Gedragsspecialist - juf Brenda en juf Paula

 • Cultuurcoördinator - juf Wendie

 

Het onderwijs 

 

Bij de inrichting van ons onderwijs en de keuze van de elementen hanteren wij, op basis van onze visie, de volgende uitgangspunten:

 

Kwaliteit

 

Op de IKC Sint Joseph verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs. Met de doorgaande lijn binnen de school zorgen wij voor continuïteit en structuur in ons lesaanbod en de regels die wij hanteren. Het vergroten van de leerkrachtvaardigheden vinden wij belangrijk.

Ons onderwijs wordt gedifferentieerd aangeboden, zodat leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Aan de hand van een cyclusproces analyseren en evalueren wij ons eigen onderwijs. Wij leren van en met elkaar. Op deze manier zorgen wij voor vernieuwing en verbetering van ons onderwijs.

 

Verbinding

 

De IKC Sint Joseph verbindt onderwijs, opvang, opvoeding en ontspanning, gericht op het individuele kind. Er is een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar. Onze leerkrachten verbinden zich met de leerlingen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen. Wij investeren in een harmonieuze samenwerking tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Als school zetten wij in op de verbinding onderling. Met de gouden en zilveren weken zorgen wij voor een veilige basis waarin leerlingen met en van elkaar leren.

Het vieren op de IKC Sint Joseph heeft een belangrijke rol. Wij sluiten iedere maand af met een maandviering en er is aandacht voor de gemeenschappelijke feesten. De verbinding zoeken wij in het dorp De Noord, waar wij nauw samenwerken met de Kerk, passend bij onze katholieke identiteit.

 

Vertrouwen

 

Vertrouwen zien wij als basis van iedere actie binnen de school. Wanneer een kind zich goed voelt en zelfvertrouwen heeft zal hij of zij tot ontwikkeling komen. Dit valt en staat met het vertrouwen in de leerkracht en daarbij het vertrouwen wat de ouders hebben in de school. Deze basis is voor ieder van belang om er gezamenlijk voor te zorgen dat onze kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor een goed pedagogisch klimaat waarbij wij verwachten dat leerlingen zelfredzaam zijn, respectvol met elkaar omgaan en grenzen durven aan te geven, werken wij met de KIVAmethode. Ten alle tijden handelen wij vanuit vertrouwen. Wij geven leerlingen verantwoordelijkheden en eigenaarschap. Daarnaast geloven wij dat wanneer leerlingen het vertrouwen voelen en hoge verwachtingen aan zichzelf stellen, leerlingen boven zichzelf kunnen uitstijgen.

 

Plezier

 

Doordat je mag zijn wie je bent, werk je samen naar mooie resultaten. Groei ervaren geeft plezier in het leren. Een kind moet ’s morgens positief onze school binnenkomen en tevreden naar huis gaan. Pas dan doen wij het goed! Door het werken met thema’s worden de leerlingen uitgenodigd tot ontdekkend en onderzoekend leren. Deze manier van werken vergroot de zelfstandigheid en het leerplezier. Het plezier tijdens deze thema’s wordt versterkt door de vele activiteiten en vieringen die wij organiseren. Leren leerlingen met plezier, dan is er sprake van een hoge betrokkenheid. Dit staat voor optimale ontwikkeling.

 

Ondernemend

 

Onze leerlingen hebben ondernemerschap in het bloed! De Noord kent veel ondernemers en deze eigenschap zetten wij centraal in ons onderwijs. Wij zien leerlingen graag ondernemend: eigenaarschap over de eigen ontwikkeling vinden wij belangrijk. Eigenaarschap bij zowel de leerlingen als bij het team zorgt ervoor dat wij onze ontwikkeling in eigen handen nemen en verantwoordelijk zijn voor de dingen die wij doen.

 

Doen wat werkt

 

Om onze visie handen en voeten te geven heeft IKC Sint Joseph gekozen voor het leerstofjaarklassensysteem. Door het wisselde leerlingenaantal worden er waar nodig combinatiegroepen gevormd. De invulling van ons onderwijs kan niet gekenmerkt worden aan een bepaald concept. In de dagelijkse praktijk, staat er steeds één vraag centraal: Wat willen wij bereiken en wat werkt? Zo maken wij met name in de onderbouw gebruik van het ontwikkelingsgerichte onderwijs (OGO), waarbij het spelend leren en het werken met thema’s belangrijk is. Door de gehele school besteden wij veel aandacht aan zelfstandigheid, samenwerken, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en 21e - eeuwse vaardigheden.

Basisondersteuning


Elke school heeft een zorgplicht voor haar leerlingen. Deze zogenaamde basisondersteuning is een samenwerking tussen de eigen leerkracht, de intern begeleider en de ouders. Onder de basisondersteuning vallen de volgende taken:

·      het geven van verlengde instructie als kinderen moeite hebben met de klassikale instructie,

·      het geven van extra instructie aan kinderen die een eigen programma volgen,

·      het begeleiden van kinderen met dyslexie en/of dyscalculie,

·      het begeleiden van kinderen met lichte gedragsproblemen,

·      het beantwoorden van vragen op het gebied van opvoeding en onderwijs,

·      het zorgdragen voor een veilig leerklimaat.

 
Kinderen die meer begeleiding nodig hebben, kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het passend onderwijs.
 


Passend onderwijs


In Nederland geldt de Wet passend onderwijs. Het doel van deze wet is om alle leerlingen een plekje te geven op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden, zodat geen enkel kind buiten de boot valt. Scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn samen verantwoordelijk om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. U kunt dan denken aan ondersteuning bij leerachterstand of gedragsproblemen.
 


Samenwerkingsverband


Onze scholen werken samen met het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland. Vanuit dit Samenwerkingsverband is er per school een vaste consulent, die de intern begeleider en de leerkracht ondersteunt. Eventueel wordt contact gelegd met externe partijen, zoals de gemeente, de jeugd- en gezinscoach of bijv. een logopediste of gedragstherapeut. Samen met ouders zoeken zij naar een goede, duurzame oplossing. Meer informatie hierover vindt u op www.ppo-nk.nl en www.passendonderwijs.nl.

Het volledige ondersteuningsprofiel vindt u in de sectie documenten op onze Praktische Informatie pagina.

 

GGD

 

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD Hollands Noorden in uw gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van leerlingen van 0 -18 jaar. Zij zetten zich dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemenen -risico's zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Op de basisschool zien zij alle leerlingen van 5 jaar en leerlingen van 10-11 jaar.

In het kalenderjaar 2020 zien zij leerlingen geboren in 2009 en 2015 en in het kalenderjaar 2021 zien zij leerlingen geboren in 2010 en 2016.

Bij het gezondheidsonderzoek ontvangen ouders een vragenlijst. De doktersassistent meet de lengte, het gewicht en test de ogen en oren van het kind. Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of vragen over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD Noord Kennemerland voor u klaar. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 088 -01 00 550.

Meer informatie vindt u op www.ggdhollandsnoorden.nl

Kwaliteit

 

Op IKC Sint Joseph verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs. Met de doorgaande lijn binnen de school zorgen wij voor continuïteit en structuur in ons lesaanbod en de regels die wij hanteren. Het vergroten van de leerkrachtvaardigheden vinden wij belangrijk.

Ons onderwijs wordt gedifferentieerd aangeboden, zodat leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Aan de hand van een cyclusproces analyseren en evalueren wij ons eigen onderwijs. Wij leren van en met elkaar. Op deze manier zorgen wij voor vernieuwing en verbetering van ons onderwijs.

Systematische toetsing:

Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen, maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS). Naast de methodegebonden toetsen maken alle leerlingen vanaf groep 3 twee keer per jaar toetsen die deel uitmaken van het IEP Leerlingvolgsysteem. (Inzicht Eigen Profiel)

Het IEP LVS is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak. De toetsen geven inzicht in waar de leerling nu staat en wat hij of zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Het is een digitaal volgsysteem waarin wij leerlingen volgen op de vakgebieden taal en rekenen.(Hoofd) Dit doen de leerlingen via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). Ook geven de toetsen inzicht in de ontwikkeling en talenten rondom de onderwerpen Hart en Handen.

De resultaten die uw kind heeft behaald, worden op het IEP rapport vermeld. Uit de resultaten blijkt of een leerling voldoende of onvoldoende groei in ontwikkeling laat zien. Het onderwijsaanbod in de klas wordt medebepaald door deze uitslagen. In de groep 1/2 wordt er gebruik gemaakt van het observatiesysteem Driestar. Hiermee wordt er dagelijks geobserveerd, gecontroleerd en geregistreerd welke vorderingen de leerlingen maken.

 

Leerplicht

 

Scholing en coaching:

Onze leerkrachten volgen doorlopend nascholings- en/of coachingstrajecten, waardoor zij het onderwijs voortdurend aanscherpen. Er zijn leerteams waarin een aantal leerkrachten samen zich gespecialiseerd hebben in bepaalde thema’s, zoals rekenen, taal, lezen, meerkunners en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze leerteams stimuleren en coachen collega’s om steeds beter les te kunnen geven. Zo blijft de onderwijskwaliteit hoog en beweegt deze mee met de eisen van de veranderende samenleving.

 

Aandacht voor uitstroomcijfers:

Jaarlijks leggen wij vast naar welk type vervolgonderwijs onze schoolverlaters gaan. Wij streven ernaar de capaciteiten van elke leerling volledig te benutten, zodat hij of zij doorstroomt naar het vervolgonderwijs dat bij hem of haar past.

Vastlegging:

Door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (ouders, GMR, inspectie, bevoegd gezag) zorgen wij ervoor dat wij de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie.
 
Toekomstvisie:

Natuurlijk kijken wij verder dan het lopende schooljaar. In het Schoolplan 2020-2023 hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd, waarmee wij onze onderwijskwaliteit blijven versterken.
 
Al deze middelen samen zorgen ervoor dat wij enerzijds ruim voldoen aan de inspectie-eisen en wij anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen. Uiteindelijk werken wij zo voortdurend aan ons belangrijkste einddoel: Wij groeien samen met plezier!

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal de Ukkehut is gevestigd in IKC Sint Joseph.

Peuteropvang De Ukkehut
Deze peuteropvang is open op dinsdag- en donderdagochtend. De openingstijden zijn van 08.30 – 12.30 uur. De Peuteropvang is voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar.

De peutergroep bestaat uit één stamgroep, met een maximaal aantal kinderen van 16. De kinderen hebben een leeftijd van 2 tot 4 jaar. Structuur, ritme en regelmaat is belangrijk voor peuters. Zij vinden het fijn als zij weten waar zij aan toe zijn. Voorspelbaarheid geeft hen veiligheid en vertrouwen. Vanuit deze veiligheid is een kind in staat zich te ontplooien en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en zich te ontwikkelen. Door middel van het zingen van liedjes weten kinderen wat er gaat komen in het dagprogramma. Bijvoorbeeld voor het opruimen wordt het opruimlied gezongen en voor het eet-en drinkmoment wordt een lied gezongen. Op volwassen hoogte hangt het themabord met woordweb voor ouders zodat zij kunnen zien welke woorden zijn besproken. Zo blijven ouders op de hoogte en betrokken. De kinderen in de peutergroep krijgen activiteiten aangeboden volgens een vast dagritme. Het verlaten van de stamgroep is daarvan geen onderdeel. Wel kan het voorkomen dat bij gezamenlijke thema’s met de hogere groepen, de kinderen met de leiding naar een activiteit gaan. De wens is een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar, wat maakt dat wij veel samenwerken met de kleutergroepen.

Om het aanbod binnen de peutergroep extra te verrijken komt er eens per twee weken een native speaker om spelenderwijs Engels aan te bieden en is er eens per maand een vakdocent muziek. Dit aanbod komt voort vanuit de doorgaande lijn binnen IKC Sint Joseph.


Tarieven en aanmelden Peuteropvang De Ukkehut

Wilt u zich aanmelden voor de peuteropvang? Dat kan via de website van Ukkehut.
En wilt u berekenen wat uw bijdrage zal zijn voor de peuteropvang? Kijk dan op onze rekentool.

Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Ons tarief is inclusief eten, drinken en luiers. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of voor kinderen met een VVE indicatie vanuit het consultatiebureau, zijn middelen vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
 
Vragen?
Heeft u vragen? Bel dan met onze afdeling Planning & Plaatsing: 0226-320208, keuzetoets 1. Of mail naar plaatsing@allente.nl
 
Contactgegevens locatie:
Telefoon: 06 28 36 64 70 Email: ukkehut@allente.nl


Per direct plaats en uitbreiding
Er is per direct plaats bij de peutergroep. Wij zijn continue in ontwikkeling en gaan bij voldoende aanmeldingen uitbreiden in dagen.

 

Opvang

 

De naschoolse opvang wordt verzorgd door BSO ’t Rondeel. Voor vragen en opmerkingen over de naschoolse opvang kunt u terecht bij:

BSO ’t Rondeel Middenweg 560 1704 BP Heerhugowaard de Noord 072 –574 31 16

De taken van de MR


Als MR-lid kunt u toezien op en mede sturing geven aan het beleid en de toekomst van de school. In praktische zin betekent dit meepraten over onder andere:

·      hoe invulling gegeven zal worden aan de zorg binnen de school

·      hoe invulling gegeven zal worden aan de ICT binnen de school

·      jaarlijkse personele bezetting

·      jaarlijks de materiële begroting

·      het schoolplan

 
De vergaderingen


De MR belegt minimaal zes keer per schooljaar een openbare vergadering. De vergaderingen vinden plaats in de lerarenkamer van +/- 19:30 uur tot 21.00 uur. Gedurende de vergadering kan formeel overleg met bevoegd gezag plaatsvinden. Indien nodig, kan tussentijds een vergadering ingelast worden. Voor de MR-vergadering worden de MR-leden uitgenodigd en voor het formeel overleg worden de MR-leden en het bevoegd gezag uitgenodigd. Het bevoegd gezag is geen MR-lid. Daarnaast kunnen ouders en leraren deelnemen aan vergaderingen. Zie hieronder het hoofdstuk ‘Gasten’. Van de MR- vergadering en het formeel overleg met bevoegd gezag worden verslagen gemaakt, die u hieronder terug kunt vinden.
 


Besloten vergaderingen


In het geval zaken besproken worden van vertrouwelijke aard wordt vooraf een besloten gedeelte ingelast (van 19:30 - 20.00 uur). Hierbij zijn aanwezig de MR leden en eventueel door de MR-genodigden. Van het besloten deel wordt een apart verslag gemaakt. De aanvangstijd voor het openbare gedeelte is dan 20.00 uur.
 


Gasten


Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering. Gasten dienen zich vooraf aan te melden bij een van de MR-leden. Gasten hebben in principe de mogelijkheid tijdens een vergadering mee te praten over ‘MR zaken’. Gasten hebben geen stemrecht. Wel worden hun opmerkingen meegenomen in de besluitvorming. Met besluitvorming wordt in dit kader advies en/of instemming bedoeld. Als gasten zich tijdig (minimaal één week van te voren) aanmelden, kunnen de vergaderstukken desgewenst door de secretaris aangeleverd worden.

 

Leden

 

Medezeggenschapsraad Leden van de medezeggenschapsraad zijn Laura Bockweg (voorzitter),  Linda Vlaar, Ruth Ootes, Wendy Brouwer (leerkracht) en Wendie Koster (leerkracht)

 

Notulen

Schooljaar 2022 - 2023

Notulen worden gedownload en vindt u onder op uw scherm.

Notulen 11 mei 2023

Notulen 16 maart 2023

Notulen 12 januari 2023

Notulen 3 november 2022

Notulen 15 september 2022

Archief

Schooljaar 2021 - 2022

Notulen 23 september 2021
Notulen 5 november 2021
Notulen 17 december 2021

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) van de IKC Sint Joseph bestaat uit enthousiaste ouders. De taak van de OR is om samen met het team diverse activiteiten gedurende het schooljaar vorm te geven. Met veel enthousiasme bereidt de OR samen met het team activiteiten voor zoals feesten, vieringen, schoolreizen en zijn zij een helpende hand tijdens bijzondere activiteiten. Een aantal activiteiten kan niet zonder de hulp van de OR tot stand komen. Er wordt veel werk verricht en de activiteitenkalender komtmede door hen tot stand. 2 teamleden zijn namens het team aanwezig bij de vergaderingen van de OR.  De OR is ook verantwoordelijk voor het innen, de administratie en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage waarmee verschillende activiteiten bekostigd worden. De OR houdt met de ouders contact via e-mail of de nieuwsbrief.

 

Ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage dient om de kosten van de activiteiten te dekken. De OR draait alleen op de ouderbijdrage en krijgt geen subsidie. Eén keer per jaar stelt de OR een jaarverslag op met daarin de verantwoording van de inkomsten en de uitgaven. Dit verslag wordt gecontroleerd door de kascommissie met ieder jaar een andere samenstelling.

De IKC Sint Joseph vraagt aan de ouders/verzorgers een ouderbijdrage die niet verplicht is, maar wel nodig is om uw kind mee te kunnen laten doen aan alle door de OR georganiseerde activiteiten onder verantwoordelijkheid van het IKC. De bijdrage bedraagt dit onderwijsjaar: € 52,50 per kind voor leerlingen uit groep 1 tot en met 7 en € 25,00 per kind uit groep 8.

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld en onderbouwd met het financiële verslag van het afgelopen onderwijsjaar.Indien uw kind niet het gehele onderwijsjaar op het IKC aanwezig is, wordt er een gedeelte van het bedrag in mindering gebracht. Van de totale bijdrage wordt eerst het geld dat bestemd is voor schoolreisje afgehaald en het restant wordt verdeeld over de maanden dat uw kind naar het IKC is gegaan. 

Los van de ouderbijdrage wordt er nog een bijdrage gevraagd voor de grotere activiteiten die niet volledig uit de ouderbijdrage betaald kunnen worden, zoals het kamp in groep 8. Deze bedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Ouders met een minimum inkomen kunnen gebruik maken van een regeling waarbij de gemeente mogelijk voor u de ouderbijdrage kan betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op internet via de volgende link: www.dijkenwaardpas.nl

Overige ouderactiviteiten

Naast de hulp van de OR hebben wij ook verschillende activiteiten waarbij ouderhulp wenselijk is, zoals bijvoorbeeld sportdag, Carnaval en de Koningsspelen. Via de nieuwsbrief, e-mail of Parro app wordt er rond de tijd van deze activiteiten hulp gevraagd en kunt u zich hiervoor aanmelden.

 

Leden

 

Leden van de ouderraad zijn: Lianne van Eijk, Mariska Jonker, Shelley van Poorten, Joke Baas, Lenny Sinnige, Michelle Boonstra, Joey Beers en Niels Kooy.

 

Notulen

22 november 2023

18 oktober 2023

6 september 2023

Jaarplan 2023 -2024

Leerlingenraad

Leden van de leerlingenraad zijn gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij gaan in gesprek met de directeur en/of een leerkracht en zij mogen hun mening geven over allerlei zaken die de leerlingen aangaan op school. Aan het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen uit de bovenbouwgroepen twee leerlingen die zitting zullen nemen in de leerlingenraad. Vanuit groep 8 worden drie leerlingen gekozen. De leerlingenraad komt ongeveer elke maand bij elkaar. Het hebben van een leerlingenraad sluit aan bij onze visie op het mede-eigenaar zijn van het leerproces en zaken die in en rond de school spelen. Tevens bevordert dat het gevoel van verantwoordelijkheid bij de leerlingen.

Allente

De IKC Sint Joseph is onderdeel van Allente. Hieronder vallen dertien scholen met zeventien locaties in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. De scholen zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar, algemeen toegankelijk en katholiek onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen. Deze visie geeft richting aan ons onderwijs en geeft duidelijkheid aan ouders en hun kinderen: ze weten wat ze van een Allente-school mogen verwachten.
 
Kernwaarden
Onze slogan is 'waar talenten groeien'. Daarom werken we vanuit deze vier kernwaarden:

·         Onze kracht en trots: openheid. Iedereen is welkom op onze scholen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of geaardheid. Uw kind kan en mag zichzelf zijn.

·         Betrokkenheid: liefde voor het vak. Op Allente-scholen wordt elk kind gezien, door gedreven leerkrachten.

·         Excelleren: meer dan alleen leren. Onze scholen voldoen ruimschoots aan de algemene kerndoelen van het basisonderwijs. Daarnaast krijgt uw kind alle ruimte om zijn of haar talenten te ontplooien.

·         Groeien door verbinding. We werken intensief samen met ouders en ondersteunende organisaties in de buurt.

 
Koersplan en jaarverslag
Allente hecht veel waarde aan het informeren van ouders over de prestaties van onze scholen. Het koersplan toont de ambities voor de komende jaren. Het jaarverslag 2019 geeft inzicht in het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en nieuwe ontwikkelingen.