De Medezeggenschapsraad

Meebeslissen en meedenken door ouders en leerkrachten op de basisschool is wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet zegt dat er op iedere school een medezeggenschapsraad(MR) moet zijn.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 2 teamleden die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen.

De MR heeft een aantal in de wet genoemde taken en bevoegdheden en is daarnaast bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school aan gaan.

Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft kenbaar maken aan de directie.

De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht en bij andere zaken instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar.

Een keer per jaar houdt de MR samen met de Ouderraad een jaarvergadering . Hierin brengt de MR verslag uit van het afgelopen jaar. 

De notulen van deze vergaderingen zijn te lezen op de pagina MR notulen. 

De MR van de St. Josephschool is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) van Stichting Atrium. Hierin hebben alle 6 scholen een delegatie van twee mr-leden zitten .

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij een MR-lid.

Voorzitter:
Carola Dekker (Thomas, Eline)             jonkergouw24@hotmail.com

Lid:

Vacature

Lid:
Niels Smit (Marijne, Leonne)                nh.smit@quicknet.nl

Lid:
Ellen Sneekes (Nikki en Luuk)              
jeroen.ellen@quicknet.nl

Lid:
Jose de Boer (leerkracht)                     j.dboer@atriumscholen.nl

Lid:
Brenda Kroon                                      b.kroon@atriumscholen.nl