Call us 

Sint Josephschool
Rozenhoutstraat 3, 1704 CD Heerhugowaard
072-5715314 stjosephschool@atriumscholen.nl

De Medezeggenschapsraad

Meebeslissen en meedenken door ouders en leerkrachten op de basisschool is wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet zegt dat er op iedere school een medezeggenschapsraad(MR) moet zijn.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 2 teamleden die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen.

De MR heeft een aantal in de wet genoemde taken en bevoegdheden en is daarnaast bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school aan gaan.

Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft kenbaar maken aan de directie.

De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht en bij andere zaken instemmingsrecht.

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar.

De notulen van deze vergaderingen zijn te lezen op de site onder het tabblad ‘notulen’ .

 Een keer per jaar houdt de MR samen met de Ouderraad een jaarvergadering . Hierin brengt de MR verslag uit van het afgelopen jaar. De notulen van deze jaarvergadering  zijn terug te vinden  onder het tabblad  ‘Ouderraad’.

 De MR van de St. Josephschool is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) van Stichting Atrium. Hierin hebben alle 6 scholen een delegatie van twee mr-leden zitten .

 Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij een MR-lid.

Voorzitter:
Jordy Hof (Nathan, Annabel)
06-22940192
jordyhof@hotmail.com

Secretaris: (deelfunctie)
Carola Dekker (Thomas, Eline)
06-20365280
jonkergouw24@hotmail.com

Secretaris: (deelfunctie)
Marjon Berkhout (Lau, Miel, Ross)
0725724814
m.b.installatietechniek@planet.nl

Lid:
Niels Smit (Marijne, Leonne)
0620402389
nh.smit@quicknet.nl

Lid:
Liset Dekker (leerkracht)
l.dekker@atriumscholen.nl

Lid:
Mirjam Ooijevaar (intern begeleider)
m.ooijevaar@atriumscholen.nl

Vriendelijke groeten ,
de MR.

MR Notulen 26 juni 2017
Jaarplan MR 2016/2017
Notulen jaarvergadering september 2016
JAARVERSLAG MR 2014/2015
JAARVERSLAG MR 2013/2014